Botilbud på DGM

Faglig tilgang

Der tages udgangspunkt i at læringen sker ved at det pædagogiske personale og den unge sammen udfører de forskellige praktiske opgaver (Det fælles tredje) og personalet kan overgive opgaven til den unge selv efterhånden som den er lært. Det vil sige, at den unge får mulighed for at lære ved at få tingene vist og at der kan tages udgangspunkt i den enkelte unges kompetencer. Generelt tages der udgangspunkt i den unges individuelle handleplan, hvor omdrejningspunktet er, at værkstedsmedarbejder og den unge er fælles om opgaverne ”Det fælles tredje” og at der arbejdes ud fra mesterlæreprincippet. Arbejdet målrettes til, at den unge skal lære bl.a. indsigt i egne evner og kompetencer både fagligt samt i forhold til selvstændighed, hygiejne, samfundsliv, mødestabilitet, omstillingsparathed, motivation og evne til samarbejde, at holde aftaler, arbejdsfællesskab, socialt fællesskab, sikkerhed på lige fod med de øvrige unge, som er tilknyttet værkstederne. Arbejdet tager udgangspunkt i, hvad der er den unges stærke sider og med hensyn til, hvad der er den unges svage sider. Derfor får de unge også indbyrdes forskellige udfordringer med henblik på, at den unge kan blive så selvstændig som mulig. Læringstilgang: Da de unge på Det gamle Mejeri har problemer inden for det boglige felt tilrettelægges den faglige tilgang som udgangspunkt som sidelæring – mesterlære med ”Det fælles tredje”, ”Zone for nærmeste læring” med udgangspunkt i den enkelte unges kompetencer og med stor fokus på relationen mellem de unge og medarbejderne. Der lægges vægt på processen i arbejdet, så den enkelte unge kan følge med efter egne forudsætninger og i eget tempo. Der arbejdes derfor ”gennem hænderne” med konkrete opgaver, så de unge derigennem opnår både erfaring i praksis og teoretisk viden uden nødvendigvis at skulle kunne læse og skrive. Der arbejdes ud fra en læringstilgang, som tager sit afsæt i anerkendelse af den enkelte unge og med social færdigheds- og læringstræning. Der arbejdes ud fra den enkeltes behov for at få skabt struktur og med bevidsthed om den enkeltes kognitive vanskeligheder og ressourcer. Der arbejdes ligeledes her med Den Motiverende Samtale som metode.

Målsætning

Inden den unge flytter ind afholdes et visitationsmøde, hvor de første mål efter indflytning afstemmes mellem den unge, forældre, sagsbehandler, evt. uu-vejleder og DGM.

Der arbejdes ud fra en konkret praksismetode, hvor der fokuseres på tydeliggørelse af den unges behov overfor den unge selv. Der fokuseres på dialog med den unge om behovet for udvikling, så den unge selv får ejerskab for udvikling i hverdagen.

Målene og de unges udvikling revideres med den unge og gennemgås på bostedsmøder og elevkonferencer med jævne mellemrum.

Den unges konkrete mål / fokuspunkter er noteret i Sensum-systemet, så alle medarbejdere kan have fokus på dem.

Dokumentation

Den konkrete praksismetode som er beskrevet ovenfor, danner sammen med den kommunale handleplan (og STU-uddannelsesmålene) rammen for opfølgningen af den unges mål.

Den unges konkrete mål/fokuspunkter er noteret på Sensum - systemet, så alle medarbejdere kan have fokus på dem.

Inden der afholdes statusmøder med sagsbehandler og UU vejleder udfærdiges statusbeskrivelser som fremsendes til sagsbehandleren og UU-vejlederen. Disse møder afholdes hvert halve eller hele år alt efter, hvilken paragraf den unge er indskrevet efter.

Der arbejdes nu ud fra ISU-plus dokumentationsmetoden, som tager udgangspunkt i VUM-modellen.

Det Gamle Mejeri

CVR: 21578231

Tlf.: 7516 9394

E-mail: dgm@dgm.nu